jerry884596@yahoo.com
jerryw845@gmail.com
And the reason why my website is called when God speaks to me.com is because we as Christian peoples do not know that God has a purpose for each and every one of our lives. And I am living proof from my testimony
B y Jerry Watson
And you can contact us a bout your Christian item that we will load into your Christian webpage for you
We take pride in our wide selection of quality products. All of the products we offer are from trusted brands and can be delivered to you within 3 to 4 business days.

If you have any questions regarding our products or would like more information, please contact the: seller whose phone number and email address will be right up under their item


Hi praise the Lord my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and I am charging a one time fee of $25.00 for setting up your Christian church webpage ID number 774875
Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and there will be a monthly fee of $5.00 a month for hosting and maintaining your online Christian church webpage ID number 775595
Praise the Lord my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and I am charging $25.00 for setting up your Christian webpage with inside of my online Christian website called when God speaks to me.com, ID number 889698
Praise the Lord my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com. Ana this is a new website that I have set up but now once I set up your Christian webpage there will be a monthly fee of $5.00 a month for hosting and maintaining your page ID number 889965
Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and this is a new website that I have set up. And now I am charging a one time fee of $25.00 for setting up your online photo album webpage with inside of my online Christian website called when God speaks to me.com, ID number 998695
Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and once I set up your online photo album webpage there will be a monthly fee of $5.00 a month for hosting and maintaining your online photo album webpage with inside of my Christian website. When God speaks to me.com, ID number 776957Hi my name is Jerry Watson and this is when God speaks to me.com  


Hi my name is Jerry Watson and I would like to welcome you to my Christian home page called when God speaks to me 


Praise the Lord my name is Jerry Watson and I would just like to invite you to my Christian website called when God speaks to me and the reason why it is called this is because with inside of each and every one of us. We all can hear God's voice.

And the reason why I am sending this letter out over the Internet is because God had told me to God had told me to stop everything that I am doing to stop focusing on what he would have me to do for him, God has said. Although he is a God of love he is not a God of sin. Nor heat is a God of sinners that is why he is sending a reading number for men times sin and that Redeemer is his son Jesus Christ.

Who have gave his life on the cross at Calvary. And so therefore God had told me to tell you that the time is near. God he said mean can only kill the body, but he can kill the mine body and solar so God had told me it is time for me to stop holding back on put his word out there to his people. Because if I do not I would be like Jonah with inside of that warehouse bellyLook I know it is a whole lot of y'all who is having problems with and believe in what I am saying, but I guarantee you if you spin one day with inside of my life.

You would not want to leave 
Hi my name is Jerry Watson and this is my website called when God speaks to me.com and I just would like to say if you would like to make a donation for the great work that we are bringing to you a bout the word of God. You can just scroll down halfway of this page and then click on the donate button
 Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of my Christian website called. When God speaks to me.com and I just would like to say this is when God speaks to me donation page where you can donate as much as you would like. Anywhere from one dollar and up. Whatever you donate it would help us to keep our Christian website up and running. So we can keep providing you with the great service that we have been providing you with all of the time. Yours truly Jerry Watson 

2 hrs

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH
Ngày 29/07/2014
Phúc Âm: Mt 13, 36-43
"Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Con cái Nước Trời là hạt giống tốt, và con cái ma quỷ là cỏ lùng.
Trong một cộng đoàn, một giáo xứ, gia đình... và cả trong mỗi người chúng ta cũng có lúc chúng ta theo sự thiện, lại có lúc chiều theo quyền lực của sự dữ. Thế nhưng trong tiến trình lúa phải được phát triển và được thu vào kho lẫm và cỏ lùng phải bị tiêu diệt. Tốt và sáng không thể cùng hiện diện; thiện và ác không thể cùng tồn tại. Ðây là thời gian thanh luyện. Thánh Thần mỗi ngày sẽ đổi mới địa cầu, để Giáo Hội và mỗi người chúng ta được tinh tuyền trong ngày đón Ðức Giêsu trở lại trong vinh quang.

Cầu Nguyện:
Lạy Cha, xin sai Thánh Thần của Cha đến với mỗi người chúng con, để Ngài kết án tội lỗi trong chúng con. Cỏ lùng phải được tiêu diệt để lúa thêm tốt tươi. Nếu chúng con không biết hoán cải, chúng con sẽ tự chuốc cho mình khốn khổ muôn đời. Chúng con nguyện xin Cha ban cho chúng con, vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Phương Teresas
See Translation


? Chúng con c?u xin nh? Ð?c Kitô Chúa chúng con.Amen. ?
? Xin giúp chúng con luôn nh?n ra ân hu? Chúa ban d? dáp tr? su?t d?i. ?
? Xin giúp chúng con có m?t ý chí kiên cu?ng d? không ngã g?c tru?c m?t s?c kho? y?u kém ngay c? lúc b?nh t?t. ?
? Xin giúp chúng con hi?u r?ng d?i này luôn mang tính tuong d?i, tính tuy?t d?i ch? có trên thiên dàng thôi. ?
? Xin giúp chúng con luôn s?ng tinh th?n nhân ch?ng ch? không ph?n ch?ng, d? có th? tr? thành m?u guong cho m?i ngu?i. ?
? Xin giúp chúng con ghi nh?n bài h?c là tìm Thiên Ý qua d?c ái hon là s? hi?u bi?t h?n ch? c?a mình (1Cr 8,1). ?
? Xin giúp chúng con th?c thi d?c vâng l?i b? trên ngay c? trong nh?ng di?u ngh?ch ý. ?
? L?y Chúa Giêsu , Chúng con c?n Chúa ?

Phuong Teresas
Phuong Teresas
SUY NI?M L?I CHÚA TRONG GIA ÐÌNH
Ngày 28/07/2014
Phúc Âm: Mt 13, 31-35
"H?t c?i tr? thành cây d?n n?i chim tr?i d?n nuong náu noi ngành nó".
Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ?y, Chúa Giêsu phán m?t d? ngôn khác cùng dân chúng r?ng: "Nu?c tr?i gi?ng nhu h?t c?i ngu?i kia gieo trong ru?ng mình. H?t ?y bé nh? hon m?i th? h?t gi?ng, nhung khi m?c lên, thì l?n hon m?i th? rau c?, r?i thành cây, d?n n?i chim tr?i d?n nuong náu noi ngành nó".
Ngu?i l?i nói v?i h? m?t d? ngôn khác n?a mà r?ng: "Nu?c tr?i gi?ng nhu n?m men ngu?i dàn bà kia l?y dem tr?n vào ba d?u b?t, cho d?n khi b?t d?y men".
Chúa Giêsu dùng d? ngôn mà phán nh?ng di?u ?y v?i dân chúng. Ngu?i không phán di?u gì v?i h? mà không dùng d? ngôn, d? ?ng nghi?m l?i tiên tri dã chép r?ng: "Ta s? m? mi?ng nói l?i d? ngôn: Ta s? t? ra nh?ng di?u bí nhi?m t? lúc d?ng nên th? gian".
Ðó là l?i Chúa.

Suy Ni?m:
S? phát tri?n c?a Nu?c Thiên Chúa du?c ví nhu m?t h?t c?i: tuy h?t nh? bé nhung du?c n?y m?m và l?n lên phi thu?ng. Cung v?y, nhu n?m men vùi vào ba d?u b?t, n?m men có s?c m?nh làm d?y t?t c? d?u b?t. H?t c?i và n?m men nh? bé, nhung dua d?n k?t qu? ngoài s?c tu?ng tu?ng. Nu?c Thiên Chúa cung có s?c m?nh d? phát tri?n, làm sung mãn và bi?n d?i du?c t?t c? nhu v?y.

C?u Nguy?n:
Giáo H?i, t? m?t nhúm nhân là Mu?i Hai v? Tông Ð? làm n?n t?ng, ngày nay dã lan r?ng ra kh?p nam châu b?n b?. Giáo H?i dã dâng lên Thiên Chúa bao v? thánh, bao m?u guong thi?n h?o dang làm bi?n d?i th? gi?i.
Xin Chúa giúp m?i ngu?i chúng con ý th?c t?ng l?i nói, hành d?ng nh? bé c?a chúng con, d? nhu men, nhu h?t c?i du?c l?n lên cho Nu?c Tr?i mau lan r?ng trong tâm h?n m?i ngu?i. Amen.

Phuong Teresas
? L?y Chúa Giêsu , Chúng con c?n Chúa ?
? Xin giúp chúng con can d?m tuyên xung Danh Chúa tru?c m?t ngu?i d?i d? du?c Chúa dón nh?n vào Nu?c Chúa (Lc 12,8) ?
? Xin gìn gi? các dan vi?n không g?p ph?i hi?m h?a nhu dan vi?n Lerins. ?
? Chúng con c?m t? Chúa dã ban on hu? m?c kh?i cho chúng con, xin giúp chúng con dáp tr? b?ng vi?c s?ng và luu truy?n on hu? này cho h?u th?. ?
? Xin giúp chúng con luôn c?u nguy?n theo hu?ng tích c?c ch? không tiêu c?c.
? Xin giúp các dan vi?n luôn ? tràn nh?ng dan si thánh thi?n nhu m?t dan vi?n Lerins. ?
? Xin giúp chúng con chung tay t?n di?t c?nh ngu?i bóc l?t ngu?i, nh?t là v? m?t tinh th?n. ?
? Chúng con c?u xin nh? Ð?c Kitô Chúa chúng con.Amen. ?

Phương Teresas Christian book page 13, 31-35
Phuong Teresas
Phúc Âm: Mt 13, 44-46 {ho?c 44-52}
"Anh bán t?t c? nh?ng gì anh có mà mua th?a ru?ng dó".
Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ?y, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng r?ng: "Nu?c tr?i gi?ng nhu kho tàng chôn gi?u trong ru?ng, ngu?i kia tìm du?c, v?i chôn vùi xu?ng, vui m?ng tr? v? bán t?t c? nh?ng gì anh có mà mua th?a ru?ng ?y. Nu?c tr?i cung gi?ng nhu ngu?i buôn n? di tìm ng?c quý. Tìm du?c m?t viên ng?c quý, anh v? bán m?i c?a c?i mà mua viên ng?c ?y.
{"Nu?c tr?i l?i gi?ng nhu lu?i th? du?i bi?n, b?t du?c m?i th? cá. Lu?i d?y, ngu?i ta kéo lên bãi, r?i ng?i dó mà l?a ch?n: cá t?t thì b? vào gi?, còn cá x?u thì ném ra ngoài. Trong ngày t?n th? cung v?y: các thiên th?n s? d?n mà tách bi?t k? d? ra kh?i ngu?i lành, r?i ném nh?ng k? d? vào lò l?a, ? dó s? ph?i khóc lóc và nghi?n rang. Các nguoi có hi?u nh?ng di?u dó không?" H? thua r?ng: "Có".
Ngu?i li?n b?o h?: "B?i th?, nh?ng th?y thông giáo am tu?ng v? Nu?c tr?i cung gi?ng nhu ch? nhà kia, hay l?i d?ng nh?ng cái m?i, cu trong kho mình".}
Ðó là l?i Chúa.

Suy Ni?m:
Ðo?n Tin M?ng cho th?y, Nu?c tr?i nhu báu v?t cao quý hon t?t c? m?i s? tr?n gian d?ng th?i nh?n m?nh d?n ni?m vui su?ng c?a ngu?i tìm th?y du?c báu v?t ?y. Chính vì th?, con ngu?i ph?i s?n sàng ch?p nh?n hy sinh t?t c? d? chi?m do?t Nu?c Tr?i.

C?u Nguy?n:
L?y Chúa, Nu?c Tr?i ch? dành cho nh?ng ai thành tâm tìm ki?m mà thôi. Xin cho chúng con bi?t t? b? nh?ng danh v?ng v?t ch?t d? ch? lo tìm ki?m h?nh phúc dích th?c. U?c gì m?i ngu?i chúng con luôn khao khát nhu Thánh Âu-co-tnh: "H?n con nh?ng mòn m?i tìm ki?m, cho t?i khi du?c ngh? an trong Chúa". Amen.

Phuong Teresas
SUY NI?M L?I CHÚA TRONG GIA ÐÌNH
Ngày 26/07/2014
Phúc Âm: Mt 13, 24-30
"Hãy c? d? c? hai m?c lên cho d?n mùa g?t".
Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ?y, Chúa Giêsu phán m?t d? ngôn khác cùng dân chúng r?ng: Nu?c tr?i gi?ng nhu ngu?i kia gieo gi?ng t?t trong ru?ng mình. Trong lúc m?i ngu?i ng?, thì k? thù c?a ông d?n gieo c? lùng vào ngay gi?a lúa, r?i di m?t.
Khi lúa l?n lên và tr? bông, thì c? lùng cung l? ra. Ð?y t? ch? nhà d?n nói v?i ông r?ng: "Thua ông, th? ông dã không gieo gi?ng t?t trong ru?ng ông sao? V?y c? lùng t? dâu mà có?" Ông dáp: "Ngu?i thù c?a ta dã làm nhu th?". Ð?y t? nói v?i ch?: "N?u ông b?ng lòng, chúng tôi xin di nh? c?". Ch? nhà dáp: "Không du?c, k?o khi nh? c? lùng, các anh l?i nh? luôn c? lúa chang. Hãy c? d? c? hai m?c lên cho d?n mùa g?t. Và d?n mùa, ta s? d?n th? g?t: Các anh hãy nh? c? lùng tru?c, r?i bó l?i t?ng bó mà d?t di, sau m?i thu lúa l?i ch?t vào l?m cho ta".
Ðó là l?i Chúa.

Suy Ni?m:
Chúng ta th?y thái d? c?a ông ch? nhu th? nào khi bi?t trong ru?ng lúa c?a mình có c? lùng: sai ngu?i d?n di hay d? nguyên cho d?n ngày g?t? Ch?c ch?n là ông ch? không gieo c? lùng r?i nhung ông dã d? cho c? hai lúa và c? lùng t?n t?i. D? ngôn cho ta th?y Thiên Chúa luôn yêu thuong và kiên nh?n ch? d?i nh?ng ngu?i con y?u du?i d? cho h? du?c c?u d?.

C?u Nguy?n:
L?y Chúa, tình yêu c?a Ngài dành cho ngu?i th?t là cao c?, dù chúng con không dáng là gì l?i còn t?i l?i. Ch? có Ngài m?i có th? kiên nh?n, d?i lu?ng tru?c s? ph?n b?i y?u du?i c?a chúng con. Xin cho chúng con c?m nghi?m du?c tình yêu c?a Chúa và nh?n ta mình th?p hèn l?m l?i, d? chúng con bi?t tin tu?ng vào tình yêu c?a Chúa và bi?t an nan, quay tr? v? v?i Chúa. Amen.

Phuong Teresas
SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH
Ngày0 1/08/2014
Phúc Âm: Mt 13, 54-58
"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Và họ vấp phạm đến Người.
Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu bị người đồng hương chối từ. Mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng họ không tin Ngài, vì Ngài cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ.
Thiên Chúa muốn làm người để cảm thông, thân thiện, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Nhưng xót xa thay! Chính điểm Thiên Chúa muốn sát gần con người lại là điểm con người bị vấp phạm.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con sấp mình phục bái tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa khi Chúa chia sẻ thân phận khốn cùng của chúng con. Ngày nay, Chúa vẫn còn hiện diện trong những anh em bé mọn nhất. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những người anh em đó; xin đừng vì dáng vẻ bên ngoài quá tầm thường khiến chúng con xúc phạm làm buồn lòng Chúa. Amen.
Phương Teresas 
Phương Teresas

01 Tháng Tám
Bài Giảng Của Vị Giáo Trưởng

Trong một thị trấn nhỏ bên Liên Xô. Một số người Do Thái đang chờ đón vị giáo trưởng của họ. Ðã lâu lắm cộng đoàn của họ không có người lãnh đạo. Vị giáo trưởng lại cư ngụ trong một thành phố khác. Ông chỉ đến thăm cộng đoàn nhỏ bé này mỗi năm một lần. Ai ai cũng náo nức được gặp con người thánh thiện nổi tiếng này. Mọi người chuẩn bị những câu hỏi mà họ sẽ lần lượt nêu lên để xin vị giáo trưởng giải đáp.
Khi ông đến nơi, sự căng thẳng càng hiện lên trên nét mặt của nhiều người. Ai cũng đang trong tư thế giơ tay để đặt câu hỏi. Nhưng khi mọi người đã an tọa trong phòng họp, vị giáo trưởng không nói lời nào. Ông đưa mắt nhìn mọi người. Một hồi lâu, ông bỗng ngân nga một điệu nhạc. Mọi người đều bắt chước làm theo. Vị giáo trưởng lại cất tiếng hát lên một bài ca quen thuộc. Mọi người cũng hát theo ông... Mọi người tưởng nghi thức mở đầu ấy sẽ chấm dứt và vị giáo trưởng sẽ nói lên những lời vàng ngọc.
Nhưng không, trái với sự chờ đợi của mọi người, hết bài ca này đến bài ca khác, ông không ngừng bắt lên những bài ca mới. Khi các bài ca vừa dứt, ông bước xuống khỏi bục giảng và bắt đầu nhảy múa. Ông vừa nhảy vừa vỗ tay, không mấy chốc cả cử tọa cũng bước ra khỏi ghế và nhảy theo ông. Tiếng vỗ tay, tiếng hát, tiếng nhịp chân lôi kéo mọi người vào điệu múa khiến họ không còn nhớ đến những câu hỏi mà họ đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Cả cộng đoàn hòa nhịp với nhau trong đôi chân, cùng nắm tay nhau, cùng khăng khít với nhau trong phấn khởi, vui tươi, cảm thông, hiệp nhất...
Khi các điệu vũ đã chấm dứt, mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Lúc bấy giờ, vị giáo trưởng mới lên tiếng nói và ông chỉ nói có vỏn vẹn một câu ngắn ngủi như sau: "Tôi tin chắc rằng tôi đã trả lời cho mọi thắc mắc của anh chị em".
Cô đơn là nguyên nhân gây ra mọi thứ xáo trộn, bệnh tật trong chúng ta. Cô đơn đưa chúng ta đến sầu muộn. Sầu muộn đưa chúng ta đến nổi loạn. Nổi loạn đưa chúng ta đến tội ác...
Có những người bị người khác đày đọa cô đơn, nhưng cũng không thiếu những người tự giam hãm vào cô đơn. Nhưng đày đọa kẻ khác vào cô đơn cũng có nghĩa là cắt bớt đi một sợi dây liên kết, là tiến dần đến chỗ cô đơn.
Ðể ra khỏi cô đơn, liều thuốc duy nhất chính là làm cho người khác bớt cô đơn. Một tiếng hát vui tươi cất lên để mời gọi mọi người cùng hát với mình, một tiếng vỗ tay tung ra để mời gọi mọi người cùng phấn khởi với mình, một nhịp bước đưa ra để mời gọi mọi người cùng nhảy múa với mình: khi hòa nhịp với nhau trong một niềm vui chung, người ta sẽ xóa đi được bao nhiêu vấn đề vướng mắc trong tâm tư.
Có ra khỏi chính mình để chia vui sẻ buồn với người, có ra khỏi chính mình để chỉ nghĩ đến những ưu tư phiền muộn của người, có ra khỏi chính mình để lo lắng cho người, để giúp đỡ người, chúng ta mới làm vơi đi được nỗi cô đơn của mình và cũng giúp người bớt cô đơn.
Cho thì có phúc hơn nhận lãnh: càng trao ban, càng ra khỏi chính mình, chúng ta mới cảm thấy vơi nhẹ đi những ưu tư, lo lắng của mình...
Phương Teresas 

Phương Teresas

 Lạy Chúa Giêsu , xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu
Xin giúp chúng con sống luôn khắt khe với mình, nhưng thật quảng đại và nhân từ với người.
Xin giúp chúng con xác tín rằng việc gì làm đúng theo Thiên Ý thì sẽ luôn tồn tại dầu phải trải qua nhiều khó khăn.
Xin giúp các vị chủ chăn chú trọng đến khía cạnh giản dị dễ hiểu trong các bài giảng hơn là kiểu hùng biện khoa trương, cũng như thái độ sống nhân từ hơn là khắc nghiệt.
Xin giúp chúng con luôn sống nhân từ để dễ gần người và cũng giúp người dễ gần mình.
Xin giúp chúng con biết tìm niềm an ủi và trợ lực nơi Thập Giá Đức Kitô trong mọi nghịch cảnh.
Xin giúp chúng con ghi đậm công trạng của thánh nhân bằng việc sống lòng sùng kính đối với Thánh Thể và Đức Maria.
Xin giúp chúng con luôn biết thực thi đức vâng lời như là một cách làm vinh danh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.Amen.
❤ My Lord Jesus, please listen to our prayer ❤ ❤ Please help us live always strict with himself, but it's generous and benevolent to the people. ❤ ❤ Please help us conviction that what do you mean Bias will always survive the oil must undergo much hardship. ❤ ❤ Please help the latter focuses on casual aspect is understandable in the lectures over the kind of bombastic rhetoric, as well as a more benevolent attitude to life is harsh. ❤ ❤ Please help us always live entertainment from to be near people and also help ease near me. ❤ ❤ Please help us know find solace and support where the cross Christ in every adversity. ❤ ❤ Please help us keep in bold type of merit of Holy living reverence for the Eucharist and Mary. ❤ ❤ Please help us always to know the German enforcement obedience as a way to glorify God. ❤ ❤ We beg for our Lord Christ.AmenPhương Teresas

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH
Ngày 03/08/2014
Phúc Âm: Mt 14, 13-21
"Mọi người đều ăn no".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Tìm hiểu Tin Mừng chúng ta thấy Ðức Giêsu có đủ mọi điểm đáng ca tụng: Khiêm nhượng, công bình, can đảm, tế nhị... Nhưng nổi bật nhất là lòng thương xót, Ðức Giêsu đến trần gian để thực hiện chương trình cứu rỗi. Tình thương được thể hiện bằng cách: Giảng dạy và cứu họ khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền, cùng ban bánh nuôi sống họ.
Còn chúng ta, đối với anh em chung quanh, ta có thái độ nào? Yêu thương, giúp đỡ hay lãnh đạm dửng dưng? Các đối xử của ta đối với tha nhân sẽ là bằng chứng nói lên chúng ta có phải là Kitô hữu đích thực hay chỉ là giả hiệu.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa luôn quan phòng yêu thương chúng con. Ngài chăm sóc phần hồn, nuôi dưỡng phần xác... Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa, để chúng con an tâm vững bước trên đường đời. Xin cho chúng con cũng biết học nơi Chúa để sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những khổ đau nghèo khó của anh chị em chúng con trong tinh thần quảng đại, yêu thương. Amen.

Phương Teresas

3 Tháng Tám
Dòng Nước Từ Sa Mạc
Có một người Ả Rập nghèo nọ phải băng qua giữa sa mạc trong cơn đói khát và mệt lả. Tình cờ, người đó bắt gặp một dòng suối. Với tất cả tấm lòng biết ơn, ông ta uống từng ngụm nước và cảm thấy ngọt ngào khôn tả. Ông múc nước đổ vào bầu da cho đầy và tiếp tục cuộc hành trình.
Sau nhiều ngày vất vả, ông đã đến thủ đô Baghdad. Tìm đủ mọi cách để tiếp kiến với quan đầu tỉnh, ông dâng kính cho quan tặng vật là chính bầu nước. Quan đầu tỉnh đón nhận món quà một cách vui vẻ. Cho nước vào trong ly, ông uống cạn và cám ơn người Ả Rập, đồng thời tưởng thưởng ông một cách quảng đại.
Những người hầu cận cứ nghĩ thầm rằng đây là một thứ nước kỳ diệu nên ai cũng mong được nếm thử. Nhưng quan đầu tỉnh nhất mực từ chối... Chờ cho người Ả Rập đi khuất, quan mới giải thích về cử chỉ của mình. Nước để lâu trong bầu da đã trở nên rất bẩn vàhôi thối. Quan nghĩ rằng, nếu tất cả mọi người đều uống nước đó và đều tỏ ra khó chịu trước mặt người Ả Rập, ông ta hẳn sẽ bị tổn thương...
Quà tặng cao quý nhất mà người Ả Rập đã biếu cho quan đầu tỉnh chính là những giọt nước đa cứu sống mình. Quan đầu tỉnh đã tặng cho ông món quà quý giá nhất bằng cách uống lấy nước ông dâng biếu... Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu con người chỉ biết đối xử với nhau bằng những cử chỉ tế nhị và thân ái. Một cử chỉ nhỏ mọn đến đâu, nhưng nếu được làm với tất cả yêu mến sẽ không bao giờ qua đi.
Phương Teresas

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH
Ngày 05/08/2014
Phúc Âm: Mt 15, 1-2. 10-14
"Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa".
Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: "Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp".
Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: "Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?" Người đáp lại rằng: "Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố".
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
"Trời tối và Ðức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì cuồng phong đốc thổi". Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa mù tối và sóng gió.
Con thuyền Giáo hội đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm hay: Giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi. Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đặt Ngài làm trung tâm cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Vì đến muôn đời Chúa vẫn là bến bờ hạnh phúc và an vui. Amen.
Phương Teresas
Phương Teresas

05 Tháng Tám
Tha Nhân Không Là Hỏa Ngục

Có một chàng thanh niên khao khát trở thành một thánh nhân. Chàng xin vào một dòng tu. Không mấy chốc, chàng khám phá ra tính tình nóng nảy của mình. Nhưng thay vì tìm căn nguyên nơi mình, chàng quy trách cho những người xung quanh. Tha nhân đã trở thành hỏa ngục đối với chàng.
Sau cùng, không còn chịu nổi đời sống tập thể nữa, chàng nghĩ có thể tìm thấy sự yên tĩnh trong sa mạc. Thế là chàng đã lên đường tìm đến một nơi hoang vu vắng vẻ để cắm lều sống đời ẩn sĩ. Mà thật thế, chàng đã tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn...
Tuy nhiên, sự bình an trong cô quạnh ấy không kéo dài được. Ma quỷ đã kéo đến và chúng đã gây xáo trộn trong căn lều xinh xắn của chàng. Không còn giữ được bình tĩnh, chàng đã nổi tam bành và đạp đổ tất cả...
Sau cơn giận dữ, trở lại trạng thái bình thường, chàng mới hồi tâm suy nghĩ: Tôi đã bỏ lại tu viện các anh em của tôi, nhưng tôi lại mang chính tôi vào sa mạc. Không phải anh em tôi là căn nguyên của đau khổ của tôi, nhưng tính tình của tôi mới là đầu mối của mọi đổ vỡ...
Chúng ta được sinh ra trong một gia đình, chúng ta được mời gọi để sống trong xã hội. Tha nhân không phải là một trở ngại, nhưng chính là một trợ giúp để chúng ta phát triển nhân cách và thành toàn.
Tất cả mọi căn nguyên chính của thất bại và thành công đều nằm trong ta. Cuộc chiến cam go nhất và liên lỉ nhất của chúng ta, chính là chiến đấu chống lại bản thân chúng ta. Xã hội có thể thay đổi, cuộc sống có thể tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết cải thiện con người của chúng ta trước.

Phương Teresas

VINH QUANG THẬP GIÁ
Ga 3,13-17

Cùng Ni-côđdê-mô Chúa phán
không một ai được lên trên trời
Ngoài người đã xuống từ trời
Con Người hằng hữu trên trời miên miên

Nơi hoang địa Mai-sen treo rắn
Con Người cũng treo trên thập hình
Con Người những kẻ vững tin
Không bị tiêu diệt triền miên nhục hình

Thiên Chúa yêu nhân sinh đến nỗi
Ban Con Một cứu rỗi thế gian
Để cho tất cả phàm nhân
Con Người tin vững phúc ân tuyệt vời
Không hư mất, sống đời đời

Thiên Chúa sai Con Người xuống thế
Không phải để luận phạt thế gian
Nhưng cho tất cả thế nhân
Nhờ Người nhận được phúc lành trao ban
Công trình cứu chuộc tuôn tràn


Ngô xuân Tịnh
Phương Teresas

Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Ðình
Thứ Ba sau Chúa Nhật 23 Quanh Năm

Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 2, 6-15
"Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi của anh em".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, như anh em đã nhận lãnh Chúa Giêsu Kitô, anh em hãy sống trong Người, hãy đâm rễ và xây dựng trong Người, và kiên trì trong lòng tin, như anh em đã học biết, hãy đầy lòng cảm tạ trong Người.
Anh em hãy cẩn thận, đừng để ai lấy triết lý và những mánh khoé gian giảo mà lừa dối anh em, theo truyền thống loài người, theo những yếu tố phàm trần, chứ không theo Ðức Kitô; nơi Người chứa đựng tất cả sự viên mãn của bản tính Thiên Chúa, và trong Người, anh em cũng được sung mãn, chính Người là Ðầu mọi thủ lãnh và quyền năng. Trong Người, anh em đã chịu cắt bì, một phép cắt bì không do tay người phàm cất khỏi xác thịt, nhưng là phép cắt bì của Ðức Kitô. Nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.
Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, (nhưng) Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta, vì (nó) làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã tước quyền những kẻ chấp chính và những kẻ cầm quyền. Người đã mạnh bạo điệu chúng ra và toàn thắng chúng trong bản thân Người.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11
Ðáp: Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9a).
Xướng: 1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. - Ðáp.
2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Ðáp.
3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

* * *

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 6, 1-11
"Anh em có việc kiện tụng nhau, và đem đến trước mặt người ngoại".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem việc bất bình với kẻ khác ra thưa kiện trước mặt kẻ gian ác, chứ không trước mặt các thánh? Hay anh em lại không biết các thánh sẽ phán xét thế gian này sao? Và nếu anh em có quyền phán xét thế gian, thì anh em không xứng đáng xét xử những việc rất nhỏ mọn như thế sao? Anh em lại không biết chúng ta sẽ phán xét các thiên thần sao, phương chi là các việc đời này?
Vậy nếu anh em phải kiện cáo nhau về những việc đời này, anh em lại cắt đặt những người không đáng kể trong Hội thánh mà xét xử sao? Thật là một điều nhục cho anh em mà tôi phải nói như vậy. Chớ thì trong anh em không có người nào khôn ngoan có thể xét xử giữa anh em sao? Nhưng khi có việc kiện cáo giữa anh em với nhau mà lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyên việc anh em kiện tụng nhau, cũng đã là một lỗi rồi. Tại sao anh em không đành chịu một chút bất công? Tại sao anh em không đành chịu một chút thiệt thòi? Trái lại chính anh em ăn ở bất công và lừa đảo, mà lại xử như thế với chính anh em mình. Hay anh em lại không biết rằng: những kẻ gian ác sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa sao? Anh em chớ lầm tưởng: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, xấu nết, loạn dâm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bóc lột đều không được hưởng nước Thiên Chúa đâu.
Xưa kia trong anh em đã có ít người như vậy. Nhưng anh em đã được rửa sạch, đã được thánh hoá, đã được công chính hoá, nhân danh Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, và trong Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b
Ðáp: Chúa yêu thương dân Người (c. 4a).
Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác bản thân; con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. - Ðáp.
2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người. Hãy hát mừng Người với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. - Ðáp.
3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang. Hãy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. - Ðáp.

* * *

Alleluia: Pl 2, 15-16
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống. Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 6, 12-19
"Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha trước khi chọn các tông đồ. Ðiều này chứng tỏ việc tuyển chọn các tông đồ rất quan trọng, vì để các ngài tiếp tục sứ mệnh của Ðức Giêsu. Từ trong hư vô Thiên Chúa đã cho chúng ta hiện diện và làm chủ mọi loài. Hơn nữa, Ngài đã chọn chúng ta giữa muôn dân, cho chúng ta sống trong tình con cái qua bí tích Rửa Tội. Ðể từ đây, chúng ta trở nên những Kitô hữu, môn đệ của Ðức Giêsu.

Cầu Nguyện:
Lạy Cha toàn năng và đầy yêu thương, chúng con ít khi dành những giây phút về với nguồn cội, để cảm nghiệm tình Cha, để nhận thức được nhân phẩm cao quý của chúng con trong công cuộc sáng tạo và cứu chuộc của Cha. Cha đã gọi con từ trong hư vô. Cha đã đặt tên cho con là kitô hữu. Cha tin tưởng và trao cho chúng con tiếp tục sứ mệnh của Ðức Giêsu con Cha. Xin giúp chúng con biết sống tình con thảo để trung thành thực thi ý Cha trong mọi công việc. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu con Cha Chúa chúng con. Amen.

Phương Teresas

Vị thánh trong ngày _ 09/9
Thánh PHÊRÔ CLAVER

(1581-1654)
Lược sử
Là người gốc Tây Ban Nha, Phêrô Claver -- một người trẻ thuộc dòng Tên -- đã từ bỏ quê nhà vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền giáo ở Tân Thế Giới. Ngài đi thuyền đến Cartagena (bây giờ thuộc Colombia), là một hải cảng sầm uất ở bờ biển Caribbean. Ngài thụ phong linh mục ở đây vào năm 1615.
Vào lúc đó, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm, và Cartagena là trung tâm. Hàng năm, có đến mười ngàn người nô lệ từ Tây Phi Châu đổ về hải cảng này sau khi vượt biển Atlantic trong những điều kiện tệ hại và bất nhân đến nỗi có đến một phần ba đã chết trong cuộc hành trình. Mặc dù việc buôn bán nô lệ bị Đức Giáo Hoàng Phaolô III lên án và sau này Đức Piô IX gọi là "hành động vô cùng ghê tởm", nhưng nó vẫn phát đạt.
Cha Alfonso de Sandoval, là một linh mục dòng Tên đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ ở đây trước khi Cha Phêrô Claver đến để tiếp tục công việc của ngài, và cha tự nhận mình là "người nô lệ muôn đời của người da đen."
Sứ vụ tông đồ của ngài không chỉ hạn hẹp trong việc săn sóc người nô lệ, ngài trở nên một người có uy quyền về luân lý, quả thật, ngài là tông đồ của Cartagena. Ngài rao giảng trong trung tâm thành phố, truyền giáo cho các thủy thủ và thương gia, và nếu có thể, ngài cố tránh né lòng quý mến của các nông gia và chủ nhân mà chỉ muốn sống trong các khu dành riêng cho người nô lệ.

Sau bốn năm bị bệnh khiến thánh nhân ngừng hoạt động và hầu như bị lãng quên, ngài chết ngày 8-9-1654. Ông tòa của thành phố, trước đây rất khó chịu vì sự quan tâm của ngài đối với người da đen thấp hèn, đã ra lệnh chôn cất ngài với công quỹ và với nghi thức long trọng.
Ngài được phong thánh năm 1888, và Ðức Giáo Hoàng Leo XIII tuyên xưng ngài là quan thầy công việc truyền giáo cho người nô lệ da đen ở khắp nơi trên thế giới.
Lời Bàn
Quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thể hiện trong hành động đáng khâm phục của Cha Phêrô Claver. Quyết định từ bỏ quê nhà không bao giờ trở lại cho thấy một ý chí phi thường thật khó cho người thời nay tưởng tượng nổi. Quyết tâm phục vụ những người bị bạc đãi, thấp hèn nhất trong xã hội là một hành động cực kỳ anh hùng của Thánh Phêrô Claver. Khi so sánh cuộc đời chúng ta với cuộc đời của một người như vậy, chúng ta mới thấy sự ích kỷ và sự hẹp hòi của chúng ta trước những nhu cầu của người khác, và chúng ta cần mở lòng ra cho sự tác động của quyền năng vô cùng của Thần Khí Ðức Giêsu.
Lời Trích
Thánh Phêrô Claver hiểu rằng việc phục vụ cụ thể như phân phát thuốc men, thực phẩm cho anh chị em da đen thì cũng hữu hiệu để loan truyền lời Chúa như rao giảng bằng lời nói. Như Thánh Phêrô Claver thường nói, "Chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta."
***
SUY NIỆM
(của Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)
Suy niệm 1: Từ bỏ quê nhà
Claver đã từ bỏ quê nhà vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền giáo ở Tân Thế Giới.
Quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thể hiện trong hành động đáng khâm phục của Cha Phêrô Claver. Quyết định từ bỏ quê nhà không bao giờ trở lại cho thấy một ý chí phi thường thật khó cho người thời nay tưởng tượng nổi. Quyết tâm phục vụ những người bị bạc đãi, thấp hèn nhất trong xã hội là một hành động cực kỳ anh hùng của Thánh Phêrô Claver.
Khi so sánh cuộc đời chúng ta với cuộc đời của một người như vậy, chúng ta mới thấy sự ích kỷ và sự hẹp hòi của chúng ta trước những nhu cầu của người khác, và chúng ta cần mở lòng ra cho sự tác động của quyền năng vô cùng của Thần Khí Đức Giêsu.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết hy sinh đời này để được hạnh phúc đời sau.
Suy niệm 2: Nhà truyền giáo
Claver đã từ bỏ quê nhà vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền giáo ở Tân Thế Giới.
Thánh Phêrô Claver hiểu rằng việc phục vụ cụ thể như phân phát thuốc men, thực phẩm cho anh chị em da đen thì cũng hữu hiệu để loan truyền lời Chúa như rao giảng bằng lời nói. Như Thánh Phêrô Claver thường nói: "Chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta."
Chính vì thế ngay sau khi thuyền chở người nô lệ cập bến, Cha Phêrô Claver đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tầu và bị xích với nhau như đàn vật trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn lựa, Cha Claver lại lẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm, rượu, chanh và thuốc lá. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh chị em của ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm phục vụ, Cha Claver đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300.000 người nô lệ.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thấy được giá trị của việc rao truyền lời Chúa bằng việc làm hơn bằng lời nói.
Suy niệm 3: Buôn bán nô lệ
Việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu.
Buôn bán nô lệ là màn khởi xướng của người Bồ Đào Nha. Khi đó người Châu Âu dựng rất nhiều trang trại và các mỏ vàng ở Châu Mỹ để khai thác tài nguyên nơi đây. Các chủ trang trại và chủ mỏ cần rất nhiều lao công. Họ nghĩ đến người da đen Châu Phi. Năm 1502, đợt nô lệ da đen đầu tiên đến đảo Xan-tô, Đô-mi-gô (thuộc Hai-ti) và bị ném về các trang trại. Từ đó việc buôn bán nô lệ ngày càng mở rộng.
Thuyền buôn đến Châu Mỹ, bọn người nô lệ được rao bán cho các chủ trang trại, chủ mỏ, sau đó chất đầy hàng hóa do nô lệ làm ra chuyển về Châu Âu. Thời bấy giờ, người ta gọi thuyền buôn chất hàng hóa rẻ mạt sản xuất ở Châu Âu chở sang Châu Phi là “xuất chuyển”, đem nô lệ mua được ở Châu Phi sang Châu Mỹ là “trung chuyển”, đem sản vật do nô lệ mang về Châu Âu là “quy chuyển”.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mọi người biết thương nhau, đừng xem nhau như đồ vật để buôn bán.
Suy niệm 4: Nô lệ muôn đời
Cha Alfonso de Sandoval tự nhận mình là "người nô lệ muôn đời của người da đen."
Để cứu người, Đức Giêsu đã nhập thể làm người. Ngài cũng chịu ma quỷ cám dỗ để nêu gương lướt thắng. Ngài cũng đến nhà trưởng thu thế Giakêu và đồng bàn cùng ăn uống với các tội nhân để cứu vớt họ. Ngài cũng sẵn lòng chịu chết với các người trộm cướp để cứu linh hồn người bên hữu.
Theo gương đó, cha Alfonso de Sandoval cũng tự nhận mình là "người nô lệ muôn đời của người da đen", bằng kiếp sống làm nô lệ như họ để phục vụ người nô lệ ở đây.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tránh thái độ sống quan liêu xa cách tha nhân, ngược lại biết hòa đồng và gần gũi để dễ giúp họ nên tốt.
Suy niệm 5: Luân lý
Claver trở nên một người có uy quyền về luân lý.
Theo thần học kitô giáo, đặc tính luân lý các hành động của con người cốt yếu ở tại sự liên kết giữa Con Người với Thiên Ý. Hành động của con người được coi là tốt theo luân lý nếu hợp với Thiên Ý, ngược lại bị coi là xấu theo luân lý nếu không hợp với Thiên Ý.
Thiên Ý thể hiện qua: tiếng nói trong nội tâm con người, trong thiên nhiên, trong Kinh Thánh Mặc Khải tức Giao ước và Luật Lệ. Con người đáp lại tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm mình, trong việc chấp nhận các trật tự thế giới hữu hình này, cũng như qua việc tuân giữ Giao Ước, Luật Lệ.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống theo Thiên Ý để trở thành người tốt.
Suy niệm 6: Chôn cất
Ông tòa của thành phố đã ra lệnh chôn cất ngài.
Mặc dầu trước đây ông rất khó chịu vì sự quan tâm của Claver đối với người da đen thấp hèn, nhưng với cuộc đời đầy hy sinh và lừng danh của ngài như một tông đồ của Cartagena, ông đã tổ chức việc chôn cất ngài với công quỹ và với nghi thức long trọng.
Xét về tôn giáo, ngài được phong thánh năm 1888, và Đức Giáo Hoàng Leo XIII tuyên xưng ngài là quan thầy công việc truyền giáo cho người nô lệ da đen ở khắp nơi trên thế giới.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống sao để có được một cái chết giá trị.
Phương Teresas‎THIÊN CHÚA LÀ ĐƯỜNG ĐI , LÀ LẼ THẬT
13 hrs ·

Vị thánh trong ngày _ 09/9
Thánh Phêrô Claver

(1581-1654)
Quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thể hiện trong hành động đáng khâm phục của Cha Phêrô Claver... Ngài quyết tâm phục vụ những người bị bạc đãi, thấp hèn nhất trong xã hội. ...
Continue Reading
Saints of May 9/09 _ St. Peter Claver (1581-1654) the power and the power of the Holy Spirit was reflected in the remarkable action of Father Peter Claver's ... He is determined to serve those who are abusive, most vile in the society.
A native of Spain, Peter Claver--a young Jesuit--has abandoned his homeland permanently in 1610 to become missionaries in the new world. He sailed to Cartagena (now in Colombia), is a busy seaport in the Caribbean coast. He ordained here in 1615.
At the time, the slave trade was prevalent in the US In about 100 years, and Cartagena was the Center. Every year, up to ten thousand slaves from West Africa to this port after crossing the Atlantic Ocean in bad conditions and the real people that have one-third died during the journey. Although the slave trade was The Pope Paul III condemned and later The Pius IX called "incredibly disgusting Act", but it was still thriving.
Father Alfonso de Sandoval, a Jesuit priest who sacrificed his life to serve the people of slaves here before his father Peter Claver arrived to continue his work, and he himself is "lifelong slavery of black people."
Soon after the boat carrying slaves to dock, Father Peter Claver goes down to foul boat deck to help the people and the passengers looked the same. After the slaves were recoiling from the train and chained to each other like animals in a fenced plot of land to one choice, the father in them into hiding again Claver to deliver medicines, food, wine, citrus and tobacco. With the help of an interpreter, he spoke about the fundamental teachings and making sure his siblings about the dignity and God's saving love. In 40 years of service, his father Claver has taught and baptized about 300.000 people slaves.
His apostolic ministry is not only limited in taking care of the slaves, he becomes a man of moral supremacy, verily, he is the Apostle of Cartagena. He preached in the city centre, the preacher for the sailors and merchants, and if possible, he tried to sidestep endearing heart of the farmers and owners that just wants to live in the zone reserved for slaves.
After four years of illness causing Holy retired and almost forgotten, he died on 8 September 1654. He's building, formerly very uncomfortable because of his concerns for the vile black man, ordered to bury him with public funds and with the solemn ritual.
He was canonized in 1888, and The Pope Leo XIII profess writes that patrons missionary work for black slaves everywhere in the world.
Discussion the power and strength of the Holy Spirit was reflected in the remarkable action of Father Peter Claver. Decided to leave his country never again showed an extraordinary will to it's hard for people today imagine. Commitment to serve those who are abusive, most vile in the society as an act of extreme heroism of St. Peter Claver. When comparing our lives with the life of a person like that, we expect to see the selfishness and the narrow-minded of the us ahead of the needs of others, and we need to open yourselves to the impact of the powers of the spirit Jesus.
Citation of St. Peter Claver understood that particular service as distributed medicines, food for black brothers and sisters, also to spread the word of God as preached by word of mouth. Like St. Peter Claver often said, "we have to talk to them in her hands before speaking with them by mouth, our tongues." (Translated by Bing) 
Phương Teresas

GIÚP NHAU SỬA CHỮA LỖI LẦM

(Suy niệm Tin Mừng Matthêu (18, 15-20) trích đọc vào Chúa Nhật 23 thường niên)

Sửa lỗi cho người khác là một việc rất khó làm

Đôi khi với tinh thần xây dựng, ta chỉ cho người khác biết lầm lỗi của họ; thế rồi, thay vì được người khác biết ơn, bản thân ta lại bị họ oán hờn: Họ sẽ giận hờn ta, chửi mắng ta, xa lánh ta, ghét bỏ ta… Quả là “làm ơn mắc oán.”

Những lần sau, vì sợ hậu quả như thế xảy ra, ta tự nhủ lòng: “Thôi, ai lầm lỗi thì mặc người ta, hồn ai người đó giữ”; đôi khi ta cũng có chọn lựa như Ca-in khi trả lời với Thiên Chúa: “Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi!”

Thế là vô tình, ta trở thành người dửng dưng, vô cảm, ngoảnh mặt làm ngơ trước những sai phạm của người khác.

Đây là cách hành xử tai hại, vì làm như thế sẽ tạo đà cho lầm lỗi và tội ác gia tăng. Thái độ nầy cũng đi ngược lại với lòng yêu thương bác ái và bổn phận xây dựng trần thế của người Ki-tô hữu.

Sửa lỗi cho người khác là một bổn phận không được thoái thác

Con người có mắt nhìn ra mà không có mắt nhìn vào nên việc nhận ra lầm lỗi của mình là điều rất khó. Có người ví von rằng mỗi người đều mang một gùi đầy tội sau lưng và một gùi công đức trước ngực. Vì thế, người ta chỉ thấy công đức mà không thấy được lầm lỗi của mình.

Ông Dale Carnegie, một học giả trứ danh người Mỹ, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, quả quyết rằng: “Tôi đã bỏ ra gần 70 năm trong đời để khám phá ra chân lý nầy là dù người ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong 100 lần phạm lỗi thì có tới 99 lần người ta tự cho mình là vô tội.”

Chính vì thế, giúp cho người lầm lỗi nhận biết được tội lỗi của bản thân để giúp họ sửa mình là một việc làm rất cần thiết.

Đối với các tín hữu của Chúa, thì đây không chỉ là việc cần làm mà còn là một bổn phận bắt buộc, không được thoái thác.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-kiên đòi buộc cách quyết liệt như sau: “Nếu ngươi không cảnh cáo kẻ gian ác, giúp nó từ bỏ con đường gian ác, thì chính nó phải chết vì sự gian ác của nó, nhưng còn máu nó, Ta sẽ đòi ngươi” (Edêkien 33, 7-9). Và qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su truyền dạy: “Nếu anh em của ngươi trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó …” không phải một lần mà nhiều lần, cách nầy không được thì phải vận dụng cách khác, cố sao giúp người anh em sửa được lỗi mới thôi. (Mát-thêu 18,15)

Cần sửa lỗi cách tế nhị và đầy lòng yêu thương

Hy vọng việc sửa lỗi sẽ không trở thành việc “làm ơn mắc oán” hay phát sinh nguy cơ “lời thật mất lòng”, nếu việc nầy được thực hiện với sự tế nhị và tấm lòng yêu thương.

Hôm nọ, khi thấy một thanh niên ngồi ngoài hành lang hút thuốc trong khi Thánh Lễ đang được cử hành bên trong nhà thờ, cha Phó tiến lại gần bên anh, thay vì quở trách, ngài mỉm cười, vỗ vai thân mật chàng thanh niên đó như một người bạn rất thân quen và đề nghị: “Nếu bạn hy sinh không hút thuốc giờ nầy thì bạn sẽ có một lễ tế cao đẹp dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn Chúa sẽ rất hài lòng về bạn và sẽ ban cho bạn nhiều ơn phúc!”

Thế là chàng trai mỉm cười, giụi tắt điếu thuốc đang hút dở, rồi vui vẻ bước vào bên trong thánh đường.

Lạy Chúa Giê-su,

Vì muốn sửa chữa lỗi lầm cho nhân loại, Chúa phải trả giá rất cao: Chúa đã từ bỏ ngai trời, hạ mình xuống thế, trở nên người phàm sống giữa các tội nhân, hoà mình với họ, yêu thương họ và chấp nhận hiến thân chịu chết thay cho họ.

Hôm nay, Chúa chưa đòi chúng con phải chết thay cho người lầm lỗi, mà chỉ mời gọi chúng con phải dùng việc làm, lời nói, cách cư xử… để giúp người khác khỏi đắm chìm trong tội mà thôi. Vậy mà chúng con chưa có đủ yêu thương và thiện chí để thực hiện sứ mạng cao đẹp nầy, trái lại còn viện đủ cách để thoái thác.

Xin ban cho chúng con thêm nghị lực và lòng yêu thương để chúng con mạnh dạn đến với bao người lầm lỗi hầu giúp họ cải thiện cuộc đời.

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

Phương Teresas

Truyền giáo

Tác giả RYAN EGGENBERGER

Bạn là người Công giáo và sống yêu thương. Bạn muốn chia sẻ Tin Mừng với những người quen biết, chẳng hạn các đồng nghiệp. Đó là sống dồi dào trong Đức Giêsu Kitô nơi Giáo hội Công giáo và là điều tốt lành!

Chúng ta thường nghe nói rằng người Công giáo và người Kitô giáo gây phiền toái, thúc ép, và cực đoan. Điều này chỉ đúng trong một số ít trường hợp, còn đa số chúng ta đều là những người thân thiện bình thường.

Tuy nhiên, hành động thân thiện khả dĩ chấp nhận không miễn trừ chúng ta đối với việc chia sẻ Tin Mừng. Thật vậy, đó là một trong số ít điều mà chúng ta thực sự phải làm theo lệnh Chúa Giêsu truyền: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28:19-20).

Có nhiều cách để chia sẻ Tin Mừng mà không thúc ép, gây phiền toái và cực đoan. Mục đích là tạo cơ hội để chia sẻ niềm vui về Đức Giêsu Kitô. Cách tốt nhất là “làm bạn với ai đó và đem người đó đến với Đức Kitô”. Hãy thử thực hiện những cách loan truyền Tin Mừng sau đây:

1. Sống hiền lành và hòa đồng

Người hiền lành vui vẻ sẽ thu hút nhiều người khác. Bạn có thể sống vui vẻ và hòa đồng ở mọi nơi mà không gây phiền toái cho ai. Hãy vui cười và sống tích cực. Hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô để nhìn mọi người và mọi thứ bằng con mắt đức tin.
Điều này không có nghĩa là bạn phải tỏ ra ngây ngô. Điều xấu có thể xảy ra, chẳng hạn như đau khổ. Nhưng đối với những người nhìn bằng con mắt đức tin và hiểu biết giáo huấn của xã hội, đau khổ có thể trở thành vinh quang của Thiên Chúa. Niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta. Người ta sẽ “thắc mắc” không hiểu sao bạn lại sống lạc quan trong gian khó như vậy. Đó là tín hiệu tốt!

2. Yêu thương tha nhân

Đó có thể là điều cũ kỹ gây nhàm chán, nhưng đó lại chính là mệnh lệnh của Đức Kitô: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh emThầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34).

Làm sao chúng ta có thể yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta? Có thể chúng ta cho là khó vì không hợp lý. Điều Chúa Giêsu đã làm trên Thập giá vì chúng ta là điều không thể lý giải theo trí tuệ của nhân loại: Chúa Giêsu chịu chết hoàn toàn vì người khác, tức là chúng ta. Như vậy chúng ta cũng phải sống hết mình vì tha nhân. Tại sao? Chúng ta đã được Chúa thương xót thì chúng ta có trách nhiệm và bổn phận phải thương xót tha nhân. Đó là công lý!
3. Phát triển các mối quan hệ

Nhiều người không có những người bạn đúng nghĩa, theo cách nói của người Việt là ít “bạn” mà nhiều “bè”. Đó là một thực tế. Đặc biệt là nam giới, thường chỉ ăn nhậu với nhau vậy thôi, chứ thực sự chưa hẳn là bạn.

Bạn bè với nhau có thể do cùng mục đích, cùng quan điểm, cùng sở thích,... Thực ra ai cũng có thể là bạn của nhau, dù khác nhau về niềm tin tôn giáo, nghề nghiệp, sở thích,… nếu có lòng nhân đạo, tình yêu thương. Tình yêu thương vô điều kiện, mà tình bạn là một dạng yêu thương, thế nên tình bạn không đòi hỏi gì cả.

4. Khuyến khích người khác sống tốt

Nhân chi sơ tính bổn thiện. Sinh ra ai cũng có bản chất tốt. Chúng ta luôn phải cố gắng vươn lên để đạt được điều tốt nhất, và phải nỗ lực tuân theo các giáo huấn của Chúa trong mọi hoàn cảnh, cùng đích là Nước Trời. Lên trời một mình là ích kỷ, nên chúng ta phải kéo người khác cùng lên. Thánh Phaolô nói: “Trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng” (1 Cr 9:24).

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)

Contact Us
Contact UsPhuong Teresas
<3 LỜI NGUYỆN VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ <3 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 
Chúa đến với chúng con, dưới dạng tấm bánh bình thường. 
Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. 
Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người. 
Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh. 
Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự, giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa. 
Xin cho chúng con biết cách, đến với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người. 
Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen.